BLOG

11 maja 2018

Zmiany RODO w kontekście sądów i biegłych

Dwa tygodnie – już tylko tyle pozostało do dnia, od którego zacznie obowiązywać w Polsce RODO. Nowe prawo porządkujące politykę zarządzania danymi osobowymi obejmie oczywiście również sądy, a pośrednio dotknie też biegłych sądowych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przyjęte przez Unię Europejską w 2016 r., u nas zacznie obowiązywać 25 maja. Do tego dnia wszyscy administratorzy odpowiadający za przetwarzanie danych muszą wprowadzić wymagane zmiany RODO.

Jak wdrażane jest RODO w sądzie?

W kontekście nowego prawa najwięcej mówi się o sektorze prywatnym, który gromadzi bazy danych dla celów biznesowych, ale RODO dotyczy także instytucji publicznych, w tym sądów. Tutaj trzeba jednak przypomnieć ważną rzecz: w przypadku sądów, rozporządzenie będzie stosowane jedynie w pewnym zakresie. Z unijnych przepisów wyłączone będą dane przetwarzane w ramach działalności orzeczniczej.

Jak wyjaśniają eksperci serwisu lex.pl, dane procesowe będą więc traktowane inaczej. Kluczowe jest to, że RODO „ogranicza obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych dla sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości”. Sądy mają więc „obowiązek powołania inspektora ochrony danych we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zakresu przetwarzania danych związanego ze sprawowaniem przez nie wymiaru sprawiedliwości”.

W sądach już od miesięcy trwa jednak reorganizacja modelu ochrony danych osobowych. Chodzi m.in. o obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej, raportowanie wycieków informacji, monitoring zabezpieczeń, czy lepszy nadzór nad systemami informatycznymi.   

Biegli się szkolą

Gdzie w tym wszystkim są biegli sądowi? Ich dane osobowe także są przetwarzane przez sądy. Jak przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przepisami, na podstawie których obecnie można przetwarzać dane ekspertów, jest wydane 24 stycznia 2005 r. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, prezes sądu okręgowego prowadzi listy biegłych według konkretnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła oraz innych umiejętności. Na listach i wykazach podaje m.in. adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony. Listy biegłych sądowych są też jak wiadomo dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach „okręgówek”. Wykazy te w szczególności udostępnia się stronom postępowania i organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Oprócz tego – jak przypomina GIODO – w styczniu każdego roku prezes podaje listy biegłych do wiadomości sądom rejonowym w okręgu i Ministerstwu Sprawiedliwości. Zawiadamia także o każdej zmianie lub o wszczęciu wobec osoby postępowania karnego.

Dane osobowe biegłych to jedno, a ich świadomość o RODO to drugie. Aby wiedza ekspertów była jak najszersza, od miesięcy w całym kraju – przy współpracy z sądami okręgowymi - organizowane są szkolenia skierowane do biegłych sądowych, biegłych ad-hoc oraz kandydatów na biegłych. Organizatorem takich wykładów jest nie tylko Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przeprowadzają je też centra szkoleń. Prelegentami najczęściej są podczas nich biegli z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Z kolei biegłych z tej dziedziny w naszej bazie można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0