Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu

znajdzbieglego.com

 

 

1.      Postanowienia ogólne

[1]     Właścicielem serwisu internetowego www.znajdzbieglego.com, zwanego dalej “Serwisem” jest SLA Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Patriotów 160/7, 04-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461215, NIP 9512367174 o kapitale zakładowym w wysokości 5.200,00 zł, zwana dalej “SLA Solutions”.

[2]     SLA Solutions jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu.

[3]      Szczegółowy obowiązek informacyjny jest spełniany przez SLA Solutions podczas przekazywania danych przez Użytkowników i Specjalistów, a niniejsza polityka określa główne zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

          3.1.  jakie dane są gromadzone w Serwisie oraz w jakim celu są one wykorzystywane,

          3.2.  mechanizm Cookies wykorzystywany w Serwisie.


 [4]      Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej polityce mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu.

2.      Zasady gromadzenia danych
 

2.1.  Dane zbierane automatycznie

[1]     Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu automatycznie są zbierane dane, w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu i dostępnych w nim usług.

[2]     Dane zbierane automatycznie służą do analizy zachowań na stronach Serwisu, celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Serwisu. Dane te są pozyskiwane przez serwer w sposób zautomatyzowany. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu monitorowanie poziomu stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, udoskonalanie usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności Serwisu.
 

2.2.  Dane otrzymywane od użytkowników Serwisu i Specjalistów

[1]     W Serwisie są przetwarzane dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu podczas korzystania z usługi przesłania zapytania do SLA Solutions oraz do Specjalisty. Dane te są przekazywane dobrowolnie podczas wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, ale podanie ich jest konieczne w celu skorzystania z Serwisu. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści zapytania i wskazaniu danych wymaganych w formularzu kontaktowym, a następnie w przypadku zapytania do Specjalisty zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług, dane Użytkownika są przetwarzane przez SLA Solutions w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przez SLA Solutions oraz do przekazania zapytania Użytkownika do właściwego Specjalisty, wskazanego przez tego Użytkownika.

[2]     Dodatkowo, w Serwisie są przetwarzane dane Specjalistów, którzy zdecydowali się korzystać z usługi dodatkowej zarządzania własnym profilem w Serwisie, po zawarciu umowy o świadczenie usługi dodatkowej i akceptacji regulaminu świadczenia usług. Dane Specjalisty są przetwarzane przez SLA Solutions w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi dodatkowej, a także w celach szczegółowo wskazanych w obowiązku informacyjnym.

[3]     Zarówno dane użytkowników Serwisu jak i Specjalistów są przetwarzane przez SLA Solutions sp. zo.o. dla celów marketingowych SLA Solutions lub podmiotów z nim współpracujących oraz w celu przekazywanie informacji handlowych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, sms, e-mail), pod warunkiem wyrażenia stosowanej zgody przez danego Użytkownika Serwisu / Specjalistę. Użytkownik Serwisu oraz Specjalista są uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe SLA Solutions wskazane w klauzulach informacyjnych.
 

2.3.  Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez SLA Solutions określa obowiązek informacyjny spełniany przez SLA Solutions podczas podawania danych osobowych przez Użytkownika i Specjalistę oraz regulamin Serwisu dostępny na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik / Specjalista jest informowany o przetwarzaniu jego danych, w tym podstawie przetwarzania, celu i zakresie przed rozpoczęciem świadczenia usług w ramach Serwisu. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.4. Odbiorcy danych osobowych 

 

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są  podmiotom przetwarzające dane osobowe na zlecenie SLA Solutions, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z SLA Solutions i wyłącznie zgodnie z poleceniami SLA Solutions.

. 

Odbiorcy zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkowników – są podmiotami mającymi siedzibę na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku podmiotów mających siedzibę w USA – SLA Solutions ma zawarte z nimi odpowiednie umowy. SLA Solutions nie będzie przetwarzał danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w innym zakresie niż w zdaniu poprzedzającym.

 

2.5.  Prawa Użytkownika 

 

Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SLA Solutions przysługują następujące prawa: 

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;  
  1. prawo sprostowania swoich danych osobowych; 
  1. prawo usunięcia swoich danych osobowych; 
  1. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
  1. prawo przeniesienia swoich danych osobowych; 
  1. prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SLA Solutions; 
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3.      Mechanizm Cookies na stronie internetowej Serwisu

[1]     Cookies, to niewielkie pliki wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

[2]     Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

[3]     Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane.

[4]     Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze mają charakter tymczasowy i pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

[5]     Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim jednak zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia należy pamiętać, że wiele cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce.

[6]  Akceptacja Cookies stosowanych w Serwise

Użytkownik podczas pierwszej sesji w Serwisie jest uprawniony do dokonania wyboru cookies stosowanych w Serwisie. Użytkownik może zaakceptować wszystkie cookies lub wybrać według swojego uznania.

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych cookies i internetowych identyfikatorów. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę cookies i internetowych identyfikatorów. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory cookies. Efektem dokonania zmian, o których mowa powyżej może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Niedokonanie zmiany, o której mowa powyżej, oznacza, że cookies i internetowe identyfikatory będą umieszczone na urządzeniu Użytkownika, a tym samym SLA Solutions będzie przechowywać informacje na Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

SLA Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu cookies lub innych identyfikatorów internetowych.

[7] Cookies stosowane w Serwisie

 

 

 

Nazwa cookie

Jakie informacje o użytkowniku są zbierane przy wykorzystywaniu cookies?

Czas przechowywania cookie

W jakim celu są wykorzystywane dane informacje?

Komu są udostępniane dane informacje

_gat_gtag_UA_86314021_8

-

1 minuta

Połączenie użytkownika strony z panelem Znajdź Biegłego w Google Analytics.

Google Analytics

_gid

ID użytkownika w Google Analytics

24 godziny

Rozróżnianie unikalnych użytkowników serwisu.

Google Analytics

_ga

ID użytkownika w Google Analytics

2 lata

Rozróżnianie unikalnych użytkowników serwisu.

Google Analytics

_biegli_session

Dane sesyjne, typu komunikaty flash lub token CSRF

Cookie zostaje usunięte po wyłączeniu przeglądarki.

Dane potrzebne są do prawidłowego działania aplikacji (np. do obsługi logowania/wylogowania użytkownika) i zabezpieczenia użytkownika przed atakami hakerskimi typu CSRF.

Cookie nie jest udostępniane.

 

cookies_info

Pobranie zgody użytkownika na zapisywanie informacji w cookies.

365 dni

Na podstawie wyrażonej zgody wyświetlany jest lub ukrywany komunikat o przetwarzaniu cookies.

Cookie nie jest udostępniane.

 

 

[8] SLA Solutions współpracuje z następującymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać cookies na urządzeniach Użytkownika: Google LLC (dalej: „Google”).

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z Google Analytics przez Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

[9] Podstawą prawną przetwarzania informacji z cookies jest uzasadniony interes SLA Solutions, polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na analizie informacji o zachowaniach Użytkowników.
 

4.      Zmiana niniejszej polityki

SLA Solutions jest uprawniony do zmian i aktualizacji niniejszej polityki albo zastąpienia jej nową polityką prywatności. Każdorazowo zmodyfikowana albo nowa treść niniejszej polityki będzie publikowana na stronie Serwisu.