Informacja o przetwarzaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SPECJALISTÓW

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/ jest SLA Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 160/7, 04-839 Warszawa, KRS: 0000461215, zwana dalej „Administratorem”.

2. DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres email kontakt@znajdzbieglego.com, formularz kontaktowy pod adresem https://znajdzbieglego.com/pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 22 390 09 54 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, będącego bazą informacji o specjalistach ustanowionych biegłymi sądowymi i wpisanych na listy biegłych sądowych poszczególnych sądów okręgowych w Polsce, umożliwiającego użytkownikom tego serwisu kontakt z ww. specjalistami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie serwisu internetowego umożliwiającego osobom zainteresowanym kontakt z biegłymi sądowymi różnych specjalności;
  2. świadczenia na rzecz specjalistów zarejestrowanych w serwisie internetowym https://znajdzbieglego.com/ dodatkowych usług związanych z profilem w tym serwisie oraz jego zarządzaniem, w tym umożliwienie specjalistom w ramach ww. usług modyfikacji istniejących oraz wprowadzania do serwisu dodatkowych, dotyczących ich danych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
  3.  marketingu produktów i usług własnych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni;
  4. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Panią/Pana;
  5. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową o świadczenie usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/ – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza w serwisie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, płeć, informacje o specjalizacji.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania przez Administratora prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, a w przypadku usług świadczonych w serwisie na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, cofnie wyrażoną zgodę i wnioski takie zostaną zrealizowane przez Administratora lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.

6. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom korzystającym z serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/ - w zakresie i na zasadach określonych w „Regulaminie serwisu znajdzbieglego.com” dostępnym pod adresem https://znajdzbieglego.com/pl/regulamin.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Administrator zamieścił Pani/Pana w serwisie na podstawie informacji zawartych w ogólnodostępnych źródłach publicznych, tj. na stronach internetowych sądów okręgowych zawierających listy biegłych.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.

10. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do przekazywania informacji marketingowych

11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

Pozdrawiamy,

Zespół znajdzbieglego.com