Informacja o przetwarzaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia serwisu
internetowego https://znajdzbieglego.com/ jest SLA Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, KRS: 0000461215, zwana dalej „Administratorem”.


2. DANE KONTAKTOWE


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących
praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres email
kontakt@znajdzbieglego.com, formularz kontaktowy pod adresem
https://znajdzbieglego.com/pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 605 799 451 lub pisemnie na
adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.


3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:


a. prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, będącego bazą informacji
o specjalistach ustanowionych biegłymi sądowymi i wpisanych na listy biegłych sądowych
poszczególnych sądów okręgowych w Polsce, umożliwiającego użytkownikom tego serwisu
kontakt z ww. specjalistami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym
interesem Administratora jest prowadzenie serwisu internetowego umożliwiającego osobom
zainteresowanym kontakt z biegłymi sądowymi różnych specjalności;


b. świadczenia na rzecz specjalistów zarejestrowanych w serwisie internetowym
https://znajdzbieglego.com/ dodatkowych usług związanych z profilem w tym serwisie oraz
jego zarządzaniem, w tym umożliwienie specjalistom w ramach ww. usług modyfikacji
istniejących oraz wprowadzania do serwisu dodatkowych, dotyczących ich danych –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy;


c. marketingu produktów i usług własnych Administratora lub podmiotów współpracujących z
Administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą na
przetwarzanie jej danych w celach marketingowych;


d. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową o świadczenie usług w
ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/ – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń.


4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH


Administrator przetwarza w serwisie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, płeć, informacje o specjalizacji.


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania przez Administratora
prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, a w przypadku usług świadczonych
w serwisie na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem – do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu umowy o świadczenie usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
produktów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.


6. ODBIORCY DANYCH


Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom korzystającym z serwisu internetowego
https://znajdzbieglego.com/ - w zakresie i na zasadach określonych w „Regulaminie serwisu
znajdzbieglego.com” dostępnym pod adresem https://znajdzbieglego.com/pl/regulamin.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora.


7. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH


Administrator zamieścił Pani/Pana w serwisie na podstawie informacji zawartych w
ogólnodostępnych źródłach publicznych, tj. na stronach internetowych sądów okręgowych
zawierających listy biegłych.


8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.


9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane
kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.


10. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i
wykonywania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie
usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do
przekazywania informacji marketingowych


11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Pozdrawiamy,


Zespół znajdzbieglego.com