Regulamin

Regulamin serwisu znajdzbieglego.com

 

§1. Postanowienia ogólne
 

 1. Definicje

a.  Usługodawca - SLA Solutions Sp. z o.o. prowadząca serwis internetowy znajdzbieglego.com z siedzibą w Warszawie (04-839) przy ul. Patriotów 160/7 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000461215 NIP 9512367174 REGON 146669299.

b.  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem:  www.znajdzbieglego.com.

c.  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

d.  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

e.  Specjalista – osoba fizyczna posiadająca specjalistyczną wiedzę  w określonej dziedzinie, wpisana na co najmniej jedną listę biegłych sądowych prowadzoną przez którykolwiek z sądów okręgowych w Rzeczpospolitej Polskiej.

f.  Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.

g.  Rejestracja – proces uzyskania przez Specjalistę uwierzytelnionego dostępu do jego Profilu w ramach Serwisu, niezbędny dla realizacji Usługi samodzielnego administrowania własnym Profilem przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu.

h.  Usługa – usługa udostępniana drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu przez Usługodawcę:

     (i)    Użytkownikowi – polegająca na możliwości wyszukania w Serwisie Specjalisty, a następnie zadania pytania wybranemu Specjaliście lub

     (ii) Specjaliście – polegająca na możliwości samodzielnego administrowania własnym Profilem, po uprzedniej Rejestracji w Serwisie, zwana dalej: „Usługą administrowania Profilem”.

i.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Regulamin określa między innymi:

a.  rodzaj, zakres oraz warunki udostępniania i świadczenia Usług świadczonych przez Usługodawcę,

b.  wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług,

c.  tryb postępowania reklamacyjnego.

§2. Rodzaje i zakres Usług
 

 1. Usługodawca przy wykorzystaniu Serwisu świadczy drogą elektroniczną między innymi następujące usługi:

1.1 na rzecz Użytkowników:

a.  udostępnia za pomocą Serwisu Profile Specjalistów, utworzone z danych publicznie dostępnych jak i tych dobrowolnie przekazanych przez Specjalistów;

b.  umożliwia Użytkownikom przeglądanie Profili skatalogowanych m.in. według województw, miast i kategorii specjalizacji;

c.  umożliwia Użytkownikom zadawanie Specjalistom pytań przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, które następnie są przesyłane na adres e-mail Specjalisty.

Usługa określona w pkt c. powyżej polega jedynie na umożliwieniu wysłania zapytania do SpecjalistyJednocześnie nie jest przedmiotem Usługi udzielenie odpowiedzi przez Specjalistę. Tym samym Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za fakt udzielenia odpowiedzi przez Specjalistę, jej terminowość lub jakość.

1.2 na rzecz Specjalistów:

a.  udostępnia za pomocą Serwisu Profile Specjalistów utworzone z danych publicznie dostępnych jak i danych dobrowolnie przekazanych przez Specjalistów, uporządkowane m.in. według województw, miast i kategorii specjalizacji;

b.  umożliwia Specjaliście odbieranie i przeglądanie w Profilu zapytań adresowanych do tego Specjalisty, złożonych przez Użytkowników przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, a następnie przesyłanych na adres e-mail Specjalisty;

c.  po Rejestracji i zawarciu umowy o Usługę administrowania Profilem umożliwia Specjaliście aktywne zarządzanie swoim Profilem poprzez dodawanie i usuwanie określonych informacji oraz korzystanie z dodatkowych usług związanych z Profilem oraz jego zarządzaniem, pod warunkiem i w zakresie w jakim takie dodatkowe usługi będą dostępne w ramach Serwisu. 

Przy świaczeniu Usług na rzecz Specjalistów Usługodawca dokonuje identyfikacji przy pomocy danych osobowych Specjalistów umieszczonych na listach sądów okręgowych.

Usługodawca może oferować Usługi odpłatnie, zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu. Cennik określa również zasady, formy i terminy płatności za Usługi. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz limitów. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do Usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.

 1. Udostępnienie Usługi odbywa się na podstawie zawartej umowy Usługodawcy z Użytkownikiem / Specjalistą przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych drogą elektroniczną, zgodnie z § 5 Regulaminu. 

 §3. Warunki świadczenia usług
 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z Internetu, w tym przeglądarki internetowej w aktualnych wersjach.  Informacje o aktualnych wersjach oprogramowania, sprzętu lub narzędzi niezbędnych do korzystania z Serwisu dostępna jest w Serwisie.
 2.  Użytkownik oraz Specjalista we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania z Usługi.
 3. Użytkownik oraz Specjalista ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet na potrzeby związane z Usługą według taryf dostawców, z których usług korzysta.
 4. Usługa jest udostępniana przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ograniczeniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 6. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika lub Specjalistę prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie poza trybem udostępnionym w tym celu przez Usługodawcę w ramach Serwisu, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 7. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usług oraz wstrzymania działania Serwisu na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Serwisu, o czym Usługodawca poinformuje z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

§4. Profile Specjalistów
 

 1. Profile Specjalistów są tworzone w Serwisie przez Usługodawcę na podstawie ogólnie dostępnych danych bądź danych umieszczonych przez Specjalistę w ramach Usługi administrowania Profilem.
 2. Specjalista, którego Profil został utworzony w Serwisie przez Usługodawcę, może przejąć administrowanie Profilem po dokonaniu Rejestracji przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie i po zawarciu umowy z Usługodawcą.
 3. Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Specjalistów. Administrowanie Profilem może odbyć się tylko osobiście przez Specjalistę, którego Profil dotyczy.
 4. W ramach utworzonego Profilu Specjalista może:

a.  edytować, zmieniać, dodawać oraz usuwać zamieszczone o nim informacje; oraz

b.  dodać swoje zdjęcie; a także

c.  dodać referencje dotyczące prowadzonej przez siebie działalności;  oraz

d.  korzystać z innych funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę poprzez Serwis. 

 1. W przypadku zamieszczenia w ramach Profilu zdjęcia, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku, a także na przetwarzanie swojego wizerunku, w ramach Serwisu, w tym kadrowanie i kompozycję. Niniejsza zgoda udzielana jest na czas korzystania z Serwisu.
 2. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć  naruszających dobre obyczaje. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 3. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 4. Specjalista dokonując Rejestracji oraz następnie administrując swoim Profilem obowiązany jest zawsze podawać rzeczywiste i prawidłowe dane. Wprowadzenie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, może stanowić podstawę zastosowania wobec Specjalisty sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji dotyczących Specjalisty lub usunąć opublikowane informacje, jeżeli informacje będą niezgodne ze stanem rzeczywistym albo będą naruszać powszechnie obowiązujące uregulowania prawne. 

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

o świadczenie Usług w ramach Serwisu 
 

 1. Oferowane poprzez Serwis Usługi  są udostępniane  po zawarciu umowy o udostępnienie Usługi.
 2. Zawarcie umowy o udostępnienie Usługi przez Usługodawcę:

a.  z Użytkownikiem – następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu kontaktowym dostępnym na Serwisie, następnie potwierdzenie woli uzyskania Usługi i akceptację warunków Regulaminu oraz ostateczne potwierdzenie woli realizacji Usługi z użyciem stosownego przycisku aktywującego realizację Usługi; w celu realizacji Usługi dane Użytkowników przekazywane są Specjalistom w celu nawiązania kontaktu;

b.  ze Specjalistą – następuje poprzez przejęcie administrowania Profilem Profilu w Serwisie w ramach Rejestracji realizowanej na podstawie oświadczenia woli Specjalisty złożonego w postaci elektronicznej poprzez formularz zamieszczony w Serwisie, następnie akceptację warunków Regulaminu i ostateczne potwierdzenie woli realizacji Usługi administrowania Profilem z użyciem stosownego przycisku aktywującego realizację Usługi; w celu realizacji Usługi dane Specjalistów przekazywane są Użytkownikom.

 1. Zawierając umowę o udostępnienie Usług, Użytkownik /Specjalista jest informowany o konieczności przetwarzania przez Usługodawcę jako administratora  danych osobowych Użytkownika / Specjalisty w zakresie wymaganym przez Serwis dla realizacji danej Usługi oraz w celach związanych z wykonywaniem umowy mającej za przedmiot udostępnienie Usługi.
 2. Przekazanie przez Użytkownika / Specjalistę danych osobowych do przetwarzania przez Usługodawcę celem realizacji Usługi jest dobrowolne, jednakże warunkuje udostępnienie Usługi.
 3. Użytkownik / Specjalista przekazujący poprzez Serwis swoje dane zobowiązany jest podać rzeczywiste i prawidłowe dane. Wprowadzenie przez Użytkownika / Specjalistę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy, może stanowić podstawę zastosowania wobec odpowiednio  Użytkownika / Specjalisty sankcji prawnych przewidzianych przez stosowne uregulowania.
 4. Umowa o świadczenie Usługi wygasa / ulega rozwiązaniu:

6.1. w przypadku umowy zawartej z Użytkownikiem:

a.  z chwilą jej realizacji, tj. z chwilą doręczenia zapytania Użytkownika na adres email Specjalisty wybranego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,

b.  z chwilą odstąpienia przez Użytkownika będącego konsumentem od umowy o świadczenie Usługi, o ile Usługa nie została wcześniej w całości zrealizowana przez Usługodawcę;

6.2. w przypadku umowy o Usługę administrowania Profilem zawartej ze Specjalistą:

a.  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złożenia przez Specjalistę oświadczenia o rezygnacji z Usługi i usunięcie profilu Specjalisty z Serwisu,

b.  ze skutkiem natychmiastowym liczonym od daty doręczenia na adres e-mail Specjalisty oświadczenia Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy z ww. skutkiem, w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu przez Specjalistę, określonych w § 3 ust. 6, § 4 ust.5 i 7 oraz § 5 ust. 5,

c.  z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia na adres e-mail Specjalisty oświadczenia Usługodawcy o zakończeniu świadczenia Usługi administrowania Profilem na rzecz Specjalisty niezależnie od przyczyny,

d.  z datą doręczenia Usługodawcy przez Specjalistę żądania zaprzestania lub usunięcia danych osobowych Specjalisty niezbędnych do świadczenia przez Usługodawcę Usługi administrowania Profilem.

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy oświadczenia o treści: „Odstępuję od umowy o skorzystanie z serwisu znajdzbieglego.com” lub równoznacznego. Z uwagi na okoliczność, iż Usługa świadczona na rzecz Użytkownika będącego konsumentem jest realizowana w całości w trybie natychmiastowym, tj. zapytanie Użytkownika zostaje doręczone do Specjalisty automatycznie natychmiast po zatwierdzeniu realizacji Usługi przez Użytkownika, Użytkownik akceptuje fakt, że z chwilą realizacji Usługi, traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, zgodnie z art. 38 pkt 1  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Umowa o świadczenie Usługi administrowania Profilem zostaje zawarta ze Specjalistą na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika zostaje zawarta na czas jej realizacji, tj. przesłania zapytania Użytkownika do wybranego Specjalisty za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników / Specjalistów przetwarzanych w Serwisie i spełnia wymagany przepisami RODO obowiązek informacyjny.
 4. Dane osobowe Użytkowników / Specjalistów są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uregulowaniami z zakresu ochrony danych osobowych, w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy mającej za przedmiot udostępnienie Usługi oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą realizowaną po zawarciu tej umowy.

§6. Odpowiedzialność
 

 1. Usługodawca ponosi wobec Użytkowników i Specjalistów odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Specjalistą.
 2. Usługodawca jest podmiotem, którego usługa polega na udostępnieniu Serwisu i powiązanych z nim funkcjonalności. Usługodawca nie zawiera w imieniu Użytkowników umów ze Specjalistami ani nie zawiera w imieniu Specjalistów umów z Użytkownikami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez Specjalistów na rzecz Użytkowników, w szczególności odpowiedzi na zapytania złożone przez Użytkowników ani za inne działania lub zaniechania Specjalistów wobec Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wobec Specjalistów, w szczególności nie gwarantuje, iż Użytkownicy będą przesyłali zapytania do Specjalistów.
 4. Specjalista jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego hasła do Profilu (konta w Serwisie). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu (konta) na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie w przypadku naruszenia przez Specjalistę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.
 5. Specjalista ponosi odpowiedzialność za treść materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Specjalistę. 

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
 

 1. Użytkownikom oraz Specjalistom przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem Usług. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną e-mail na adres kontakt@znajdzbieglego.com lub w formie pisemnej na adres:  ul. Patriotów 160/7, 04-839 Warszawa
 2. Usługodawca może zwrócić się z prośbą do Użytkownika/Specjalisty o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji. W takiej sytuacji termin na rozpatrzenie reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres od momentu poinformowania Użytkownika / Specjalisty o powyższej prośbie do momentu złożenia przez Użytkownika / Specjalistę dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

§8. Postanowienia końcowe
 

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Specjalista będący stroną umowy o świadczenie Usługi administrowania Profilem zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Specjalista nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Specjalistę przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SLA Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej.