Klauzula informacyjna po usunięciu danych z serwisu

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SPECJALISTÓW

PO USUNIĘCIU DANYCH Z SERWISU

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SLA Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 160/7, 04-839 Warszawa, KRS: 0000461215, zwana dalej „Administratorem”.

2. DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres email kontakt@znajdzbieglego.com, formularz kontaktowy pod adresem https://znajdzbieglego.com/pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 22 390 09 54 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. niewykorzystania Pani/Pana danych osobowych ponownie w ramach prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/ – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie serwisu internetowego;
  2. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową o świadczenie usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/ – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania przez Administratora prowadzenia serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, a w przypadku usług świadczonych w serwisie na podstawie umowy– do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług w ramach serwisu internetowego https://znajdzbieglego.com/, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi.

5. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

Pozdrawiamy,

Zespół znajdzbieglego.com