BLOG

09 sierpnia 2019

Informacje dla kandydatów na biegłych w 2019 r.

Chciałbyś figurować na listach biegłych sądowych i pełnić 5-letnią kadencję przy wybranym sądzie okręgowym? Jakie warunki musisz spełniać, abyś mógł sporządzać opinie? Gdzie składać wnioski i jakie dokumenty należy do nich dołączyć? Na jakie wynagrodzenie możesz liczyć jako biegły sądowy w 2019 r.? Oto najważniejsze informacje dla kandydatów.

wynagrodzenie biegłych

Jak wiadomo, biegłym sądowym może zostać każdy, kto ukończył 25 lat, posiada pełne prawa cywilne oraz obywatelskie, wykazuje specjalne umiejętności oraz wiedzę w zakresie swojej specjalizacji. To także osoba, która posiada świadectwa i inne dokumenty potwierdzające jego rolę jako eksperta w danej dziedzinie oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku kwalifikacji istnieją pewne wyjątki: ekspertami w zakresie tłumaczeń języka migowego mogą zostać osoby, które ukończyły 21 lat. Osoby te muszą posiadać  specjalny certyfikat tłumacza przysięgłego lub tytuł eksperta języka migowego wydawany przez Polski Związek Głuchych.

Dokumenty, jakie muszą złożyć kandydaci na biegłych

Podstawą jest wniosek składany do prezesa danego sądu okręgowego. Wraz z formularzem składa się też komplet dodatkowych dokumentów, w tym:

 • CV,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • certyfikaty, dyplomy i inne świadectwa posiadanych kwalifikacji,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z prac cywilnych i obywatelskich.

Wszelkie dokumenty można składać w formie kopii. Kandydat na biegłego musi również uiścić opłatę administracyjną w wysokości 10 zł i przedłożyć dowód zapłaty. Decyzję o ustanowieniu biegłego, na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów, podejmuje prezes sądu

Co ważne, kandydaci niektórych specjalizacji mogą być zgłaszani o powołanie na biegłych sądowych przez instytucje zewnętrzne:

 • kierownicy wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgłaszają kandydatów na biegłych w dziedzinie psychologii oraz specjalizacji psychoterapii uzależnień,
 • konsultanci wojewódzcy w zakresie psychiatrii zgłaszają kandydatów spośród lekarzy psychiatrów.

Wynagrodzenie biegłych sądowych w 2019 r.

Wynagrodzenie biegłych sądowych wyliczane jest na podstawie stawki bazowej, która w obecnym roku wynosi 1789,42 zł. Stawka eksperta jest ustalana odgórnie, a świadczą o tym takie przepisy jak:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2013 poz. 508),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518),
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.

Przepisy dotyczące pracy biegłych sądowych

Kandydaci powinni też pamiętać, że wszelka działalność biegłych sądowych, ich prawa i obowiązki, regulowane są przez:

 • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0