BLOG

07 czerwca 2019

Specyfika pracy biegłego z zakresu weterynarii

W postępowaniach dotyczących zwierząt, kiedy decydujące znaczenie ma ich stan zdrowia lub zachowanie, konieczne jest wsparcie biegłego sądowego z zakresu weterynarii.

biegły weterynarz

Sędzia może powołać biegłego weterynarza wpisanego na listę przy danym Sądzie Okręgowym lub specjalistę ad hoc. Przypomnijmy, ten drugi jest ekspertem, który nie pełni wprawdzie formalnie funkcji biegłego sądowego, ale posiada kwalifikacje, aby móc sporządzić rzetelną opinię.

Tematyka opinii biegłych weterynarzy

Ekspertyzy, które sporządza lekarz weterynarii, mogą dotyczyć:

  • znęcania się nad zwierzętami,
  • stanu zdrowia zwierząt i ich zachowań,
  • postępowania ze zwierzętami,
  • jakości prowadzenia gospodarstw hodowlanych,
  • stanu zwierząt łownych (oraz zachowań kłusowniczych),
  • szkód wyrządzonych przez zwierzęta,
  • sporów w zakresie umyślnego zatrucia, uszkodzenia czy doprowadzenia do śmierci zwierzęcia,
  • błędów lekarskich w zakresie leczenia lub przeprowadzania zabiegów medycznych na zwierzętach,
  • zagrożenia epidemiologicznego bądź szerzenia chorób zakaźnych pochodzenia odzwierzęcego,
  • sporów dotyczących umów kupna-sprzedaży zwierząt.

Analizy biegłych sądowych weterynarzy

Podstawą do wykonania ekspertyzy weterynaryjnej, która może stać się środkiem dowodowym, jest przede wszystkim analiza dokumentów medycznych i historii leczenia zwierzęcia oraz – to ważne - oględzin miejsca, w którym ono przebywało. Mowa tutaj m.in. o prywatnych domach, gospodarstwach rolnych, hodowlach, schroniskach. W przypadku śmierci zwierzęcia, biegły sądowy weterynarz - jeśli posiada odpowiednie uprawnienia - wykonuje też sekcję zwłok lub zleca badania laboratoryjne.

Biegły sądowy weterynarz najczęściej powoływany jest do spraw cywilnych, rzadziej do karnych czy administracyjnych.

***

Biegłych z zakresu weterynarii znajdziesz TUTAJ

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0