BLOG

10 maja 2019

Walka o rentę w sądzie i rola biegłego

Rentę z tytułu niezdolności do pracy przydziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To również ZUS może ja cofnąć. Walcząc o odwołanie takiej decyzji, można skierować sprawę nawet na drogę sądową. Do takiego postępowania powoływani są wówczas odpowiedni biegli sądowi.

biegły lekarz sądowy

Kto może ubiegać się o rentę?

 

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, kwestie przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy rozpatrywane muszą być przy uwzględnieniu art. 12, 13 oraz 14 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nimi:

 

„... niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 

Rentę przyznaje komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która ustala stopień niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Najczęściej odbywa się to na podstawie zebranej dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia, które negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie osoby starającej się o świadczenie.

 

Kiedy komisja wyda orzeczenie negatywne

 

Renta może nie zostać przyznana w ogóle, może być przyznana jedynie czasowo lub nie zostać przedłużona. To właśnie w takich przypadkach osoby pobierające bądź chcące pobierać tego rodzaju świadczenie odwołują się od decyzji komisji lekarskiej ZUS, a w niektórych sytuacjach wkraczają nawet na drogę sądową.

 

Sędzia prowadzący sprawę zawsze powołuje wówczas biegłych. Do postępowań, których istotą jest przyznanie czy przedłużenie świadczenia, powoływani są biegli medycy. To lekarze określonej specjalizacji, w zależności od schorzeń, które zdaniem osoby ubiegającej się o rentę nie pozwalają jej wykonywać częściowo bądź całkowicie pracy zarobkowej.

 

Oczywiście nie ma takiej możliwości, aby byli to specjaliści leczący pacjenta. Ekspertyza musi być w pełni obiektywna i przedstawiona zgodnie z przyjętą procedurą sądową.

 

Biegły czasami też musi zbadać

 

Jak dokładnie wygląda wtedy praca biegłego? Specjalista przede wszystkim wydaje ekspertyzę po bardzo skrupulatnej analizie dokumentacji leczenia, wyników badań, rehabilitacji, a także dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W niektórych przypadkach wymagane jest również przeprowadzenie bezpośredniego badania danej osoby. Przedłożona ekspertyza powinna też zawierać odniesienie do wyników badań komisji lekarskiej ZUS.

 

W sprawach o rentę ekspertyzy biegłych stanowią główny dowód. Co ważne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może podważać opinii, która wcześniej została uznana przez sąd.

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0